Nye kommentarer

Vedtægter for GBK

Paragraf 1.                         Navn og hjemsted

1.1                    Klubbens navn er Greve Billard Klub.

1.2                    Klubben er hjemmehørende i Greve Kommune.

Paragraf 2.                         Formål

2.1                    At fremme interessen for billardspillet, således at det dyrkes under noble og sportslige former.

2.2                    At fremme interessen for turneringsspil ved afholdelse af årlige klub og klassemesterskaber.

2.3                    At fremme interessen for konkurrencebillard ved tilmelding til de af unionerne udskrevne turneringer.

Paragraf 3.                         Medlemskab af organisationer

3.1                    Klubben er medlem af Den Danske Billard Union (DDBU).

Paragraf 4.                         Optagelse

4.1                    Som aktivt medlem kan optages enhver, som ønsker at dyrke billardspillet.

4.2                    Klubbens bestyrelse har ret til at nægte optagelse uden begrundelse.

4.3                    Optagelse skal nægtes alle, der har et mellemværende med anden billardklub.

4.4                    Bestyrelsen afgør hvor stort medlemstallet må være.

4.5                    Ved optagelse betales et indskud, som fastsættes af bestyrelsen.

Paragraf 5.                         Kontingent

5.1                    Generalforsamlingen fastsætter hvert år kontingentets størrelse.

5.2                    Medlemmer under 21 år betaler nedsat kontingent svarende til 50% af fuldt kontingent.

5.3                    Passive medlemmer betaler årligt kontingent svarende til en måneds fuldt kontingent for aktive.

5.4                    Kontingentrestancen må ikke overskride tre måneder.

Paragraf 6.                         Udmeldelse

6.1                    Udmeldelse skal ske til kassereren, enten personligt eller skriftligt.

Paragraf 7.                         Forpligtigelser for klubbens medlemmer

7.1                    At overholde klubbens vedtægter.

7.2                    At overholde DDBU’s vedtægter og reglementer.

7.3                    At yde klubbens bestyrelse enhver bistand, der måtte forventes.

Paragraf 8.                         Generalforsamling

8.1                    Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og kun den kan vedtage ændringer eller tilføjelser til klubbens vedtægter.

8.2                    Generalforsamlingen er sammensat af alle klubbens medlemmer, der er tilstede.

8.3                    For at have stemmeret på generalforsamlingen, må kontingentrestancen ikke overskride to måneder.

8.4                    Passive medlemmer har tale- men ikke stemmeret.

8.5                    Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest otte dage før generalforsamlingen.

8.6                    Generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen, eller 25% af klubbens medlemmer, finder det nødvendigt. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af to stemmetællere.
 3. Valg af referent.
 4. Optælling af antal stemmeberettigede.
 5. Formandens beretning (udsendt på skrift).
 6. Turneringslederens beretning.
 7. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 8. Indkomne forslag.
 9. Fastsættelse af kontingent samt fremlæggelse af budget.
 10. Valg til tillidsposter.
 11. Eventuelt.

8.7                    Sammensætningen af billardborde kan kun ændres, hvis 75% af de stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor.

8.8                    Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel og skal ske skriftligt til alle klubbens medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og dagsorden. På generalforsamlingen er, uanset antallet af fremmødte, simpelt stemmeflertal afgørende. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

8.9                    Der skal, såfremt mindst tre stemmeberettigede medlemmer ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

8.10                 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter reglerne i paragraf 8, stk. 8.6 og 8.8, men med angivelse af dagsorden for ekstraordinær generalforsamling.

8.11                 Kun de punkter, for ekstraordinær generalforsamling, som dagsordenen indeholder, kan behandles.

8.12                 Såfremt ekstraordinær generalforsamling er foranlediget af medlemmerne, har 75% af disse mødepligt.

8.13                 Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, afgøre, at et forslag sendes til urafstemning blandt alle klubbens medlemmer.

8.14                 De i den anledning udsendte stemmesedler skal være formanden i hænde senest 14 dage efter udsendelsen. Afstemningen afgøres som i paragraf 8, stk. 8.7 og 8.8.

8.15                 Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Paragraf 9.                         Bestyrelse

9.1                    Bestyrelsen varetager klubbens daglige ledelse.

9.2                    Bestyrelsen består af 5 medlemmer og har følgende sammensætning:

A.          Formand

B.          Næstformand

C.          Kasserer

D.         Turneringsleder

E.         Sekretær

9.3                    Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. De lige år vælges formand (A) og et bestyrelsesmedlem. I de ulige år vælges Kasserer (C) og bestyrelsesmedlemmer. Bortset fra formand og kasserer, konstituerer bestyrelsen sig selv.

9.4                    Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

9.5                    For at være valgbar skal vedkommende være personlig myndig.

9.6                    Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formand eller kasserer kan med 8 dages varsel indkalde til bestyrelsesmøde, hvis de finder det nødvendigt.

9.7                    Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller overdrage personer særlige hverv eller arbejdsopgaver. Bestyrelsen udstyrer den eller de pågældende med de beføjelser, som bestyrelsen finder nødvendige.

Paragraf 10.              Økonomi, regnskab og revision

10.1                 Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner ud over den daglige drift, som varetages af kassereren, kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer. I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning herunder låneoptagelse, tegnes klubben af formand, næstformand og kasserer i forening.

10.2                 Regnskabsåret følger kalenderåret.

10.3                 Kassereren fører medlemskartotek samt regnskab over klubbens indtægter og udgifter.

10.4                 Regnskabet med bilag skal til enhver tid være tilgængeligt for revisorer, samt for den øvrige bestyrelse.

10.5                 Regnskabet overgives til revisorerne så betids, at revision kan finde sted senest 8 dage før generalforsamlingen.

10.6                 Kassereren er pligtig til at fremsende revideret regnskab samt medlemsliste til Greve Kommune, med henblik på ansøgning om ungdomstilskud.

10.7                 Til kritisk gennemgang af klubbens regnskab vælges hvert år 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

Paragraf 11.              Andre bestemmelser

11.1                 Fortabelse af medlemsret sker ved overtrædelse af klubbens vedtægter

11.2                 Når et medlem udelukkes, skal dette straks meddeles DDBU’s sekretariat. Vedkommende kan da ikke optages i anden klub før forholdet er bragt i orden.

Paragraf 12.              Konduite

12.1                 Indtræder der tilfælde, som ikke er forudset i disse vedtægter, er bestyrelsen berettiget til at handle efter bedste skøn.

Paragraf 13.              Klubbens opløsning

13.1                 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse kræves, at mindst 75% af de afgivne stemmer er for forslaget.

13.2                 I tilfælde af opløsning skal klubbens midler tilfalde DDBU, hvis ikke andet bliver bestemt.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. februar 2018. Disse vedtægter afløser alle tidligere vedtægter.

Lukket for kommentarer.